Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

Z dniem 29 grudnia 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r(Dz. U. 2011r.,nr 204, poz. 1195), która wprowadziła nowy tryb udostepniania informacji -do ponownego wykorzystania.

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała  do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Jak rozumieć pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

Zgodnie z art. 23a. 1. ustawy, "wykorzystywanie informacji przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa  w ust. 2 i 3(cyt. ustawy), niezależnie od sposobu jej utrwalenia(w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizulanej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjncyh, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla ktorego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej...".

Główne założenia nowelizacji:

  • bezwnioskowe udostępnianie informacji w Biuletynach Infomacji Publicznej
  • udostępnianie informacji publicznej  w centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (uwaga! ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012r.)
  • inne sposoby

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

1) w przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona  w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

2) wnioskodwaca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

 Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
ul. Piłsudskiego 19
87-500 Rypin
 

e-mail: bip-rypin@bg.policja.gov.pl

 Dokumenty do pobrania:

Metryczka

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 17.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kamiński Zespół ds. informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Kamiński

Nawigacja

do góry