Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie jest Komendant Powiatowy Policji w Rypinie, ul. Józefa Piłsudskiego 19, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie;

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie jest p. Justyna Olszewska;

kontakt e-mail: iod.kpp-rypin@bg.policja.gov.pl

3)  dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4)  odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5)  dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego  Policji w Rypinie;

7)  każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;  

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data wytworzenia 24.05.2018
Data publikacji 28.05.2018
Data modyfikacji 19.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Staszewski Edward
Osoba udostępniająca informację:
Staszewski Edward Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Staszewski Edward
do góry